Ik heb een VOG nodig (2024)

Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige organisatie in Nederland die de VOG afgeeft. U kan niet zelf een VOG aanvragen. Uw (nieuwe) werkgever zet altijd de eerste stap.

Op deze pagina leest u de volgende onderdelen:

Een VOG aanvragen>
Wanneer krijg ik bericht?>
Een VOG ontvangen >
Een VOG aanvragen als niet ingezetene>

Zo werkt een VOG-aanvraag

 1. U krijgt te horen van uw (nieuwe) werkgever hoe u een VOG kan aanvragen.
 2. Daarna levert u uw VOG-aanvraag digitaal of schriftelijk in.
 3. Na inleveren krijgt u binnen 1 tot 4 weken bericht van Justis.

Een VOG aanvragen

U kunt zelf geen VOG-aanvraag doen. U krijgt vanzelf bericht van uw werkgever als een VOG nodig is. De werkgever of organisatie die een VOG van u nodig heeft, geeft aan hoe u de VOG-aanvraag kunt indienen. Dit kan digitaal of schriftelijk.

Digitale aanvraag

Uw werkgever zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van Justis met een aanvraagcode. Hiermee kunt u inloggen, uw gegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

Voor een digitale VOG aanvraag via Justis betaalt u€ 33,85(vrijgesteld van btw).

Schriftelijke aanvraag

Gaat u de VOG schriftelijk aanvragen? Dan heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig van de organisatie die de VOG van u vraagt. Dit formulier moet u inleveren bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voor een schriftelijke VOG aanvraag via de gemeente betaalt u€ 41,35(vrijgesteld van btw).

Wat moet u zelf doen?
 • Soms moet u zelf nog uw eigen gegevens invullen bij deel 1 op het aanvraagformulier.
 • De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via de gemeente zijn € 41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis.
 • De gemeente geeft u een kopie van de aanvraaggegevens. Controleer voor de zekerheid of de gemeente de gegevens van uw aanvraag juist heeft overgenomen.

Let op: Neemeen geldig identiteitsbewijs mee als u de aanvraag gaat indienen.

Wat als u geen handtekening van de werkgever heeft?

Soms kunt u het formulier niet helemaal laten invullen en ondertekenen door de werkgever. Dit is bijvoorbeeld zo als u de VOG aanvraagt voor een emigratie of een visum of werkvergunning. Onder de volgende voorwaarden kunt u het aanvraagformulier indienen zonder ondertekening door de werkgever of belanghebbende organisatie:

 • U vult zelf de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag op het aanvraagformulier in;
 • U voegt een document toe waaruit blijkt dat de belanghebbende organisatie of werkgever een VOG van u vraagt. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een e-mail of een relevante internetpagina. Dit document geldt als vervanging van de handtekening op het aanvraagformulier.

Let op: Voorkom extra kosten.Er zijn commerciële partijen actief die voor u, tegen extra kosten, een VOG-aanvraag klaarzetten. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van Justis. Deze aanvragen worden, net als alle VOG-aanvragen, op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld.

Wanneer krijg ik bericht?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend krijgt u binnen 1 tot 4 weken bericht.

De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan verschillen. Soms duurt de behandeling langer; bijvoorbeeld door drukte, of doordat u een andere nationaliteit heeft. De behandeltijd zegt niets over de uitkomst van de aanvraag.

Beoordeling VOG

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel een strafblad? Bekijk dan de informatie over debeoordeling van de VOG-aanvraag.

Let op: Uw adres wijzigt niet automatisch mee als u in de tussentijd verhuist. Geef daarom altijd uw adreswijziging door via ons contactformulier.

Een VOG ontvangen

U kan zelf kiezen hoe u de VOG wilt ontvangen. Per post op uw woonadres, het adres waarop u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), of digitaal. Als u kiest voor digitaal ontvangen van de VOG, dan krijgt u deze in de berichteninbox van MijnOverheid. Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk en niet naar uw (toekomstige) werkgever of organisatie.

Meer informatie over de digitale VOG

Een VOG aanvragen als niet ingezetene

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) en heeft u geen Nederlands postadres, of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan bent u een 'niet ingezetene'. U kunt in dit geval direct bij Justis een VOG aanvragen.

Let op: Er is bij betaling voor dit verzoek alleen een banktransfer mogelijk. U kunt dus geen overboeking doen via een creditcard of moneytransfer.

VOG aanvragen als niet ingezetene

Dit doet u door het aanvraagformulier met alle bijlagen die nodig zijnte mailen naar vog.np.rni@justis.nl (maximaal 10MB). U mag maar één VOG-aanvraag per mail versturen.

Mail

U moet de volgende bijlagen toevoegen
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. (Dit zijn 4 pagina’s, in pdf-formaat).
 • Als deel 2 van het aanvraagformulier niet is ondertekend, moet u een document toevoegen waarin u uitlegt waarvoor u de VOG nodig heeft (dit document kan bijvoorbeeld een brief, e-mail, of een uitdraai van een webpagina zijn). U vult dan zelf deel 2.1, 2.2 en deel 2.4A ofdeel 2.4B in op het aanvraagformulier.
 • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (gebruik de KopieID-appom uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen).Justis accepteert de volgende documenten als identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument.
 • Een kopie van een bewijsvan betaling. Dit mag een bankafschrift of print screen zijn (hoeft niet in pdf-formaat te wordenaangeleverd)De kosten zijn € 41,35 (dit bedrag is vrijgesteld van btw).

Als iemand anders de aanvraag namens u indient, dan voegt u een volledig ingevuld machtigingsformulierbij. Deze moet dooru énde gemachtigde zijnondertekend. Ook moet u een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijsvan de gemachtigde toevoegen.

Deze gegevens heeft u nodig

Voor de betaling moet u de volgende gegevens gebruiken:

Rekeningnummer: NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 605/JUSTIS COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.

Doet u een overboeking vanuit het buitenland? Dan heeft u de volgende gegevens nodig:

BIC-code INGBNL2A, ING Bank.

Adresgegevens van onze bank

ING Bank N.V.
Foreign Operations
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam

Transferkosten

Bij betaling vanuit het buitenland moet u er rekening mee houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige bedrag van € 41,35door Justis is ontvangen.

Let op: Er is bij betaling voor dit verzoek alleen een banktransfer mogelijk. U kunt dus geen overboeking doen via een creditcard of moneytransfer.

Deze documenten heeft u nodig

Let op:Download de formulieren op uw computer en open het in Adobe Reader of Acrobat. Dat is belangrijk, want anders werkende formulieren niet helemaal goed.

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)niet ingezetenen

Machtigingsformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Veelgestelde vragen

De VOG-aanvraagcode is verlopen, wat moet ik doen?

De code om de VOG-aanvraag digitaal in te dienen is 30 dagen geldig. Is de code verlopen? Vraag dan de organisatie die de VOG-aanvraag heeft klaargezet om de aanvraag opnieuw online klaar te zetten. U ontvangt dan een nieuwe e-mail van Justis met een nieuwe aanvraagcode om de VOG-aanvraag digitaal mee in te dienen.

Kan ik zelf een VOG aanvragen?

Nee, u kunt niet zelf een VOG aanvragen. Dit kan alleen met tussenkomst van een werkgever, organisatie of instelling. Deze zetten de VOG-aanvraag voor u klaar. U kunt de VOG vervolgens digitaal of schriftelijk aanvragen.

Kan ik een spoed aanvraag doen?

Een spoedprocedure voor een VOG-aanvraag is niet mogelijk. Alle VOG-aanvragen worden in hetzelfde tempo behandeld.

Kan ik ergens anders een VOG aanvragen?

Er zijn bedrijven die de administratie voor de VOG-aanvraag van u kunnen overnemen. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van Justis. Als u hier gebruikt van maakt, betaalt u een extra bedrag aan hen voor deze dienst. Dat bedrag komt dus bovenop de normale kosten voor de VOG-aanvraag.

Justis adviseert om de aanvraag door de organisatie die de VOG van u nodig heeft, zelf klaar te laten zetten. Als dat niet kan, dan kunt u zelf een schriftelijke aanvraag bij de gemeente doen.

Hoe vraag ik een VOG aan voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland?

Het lukt bij een VOG-aanvraag voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. In dat geval kunt u het aanvraagformulier zelf invullen. U moet dan een bevestiging of document van de organisatie die de VOG wil hebben bijvoegen waarin staat dat de VOG nodig is. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Documenten

Document

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 312.88 KB PDF Document 26-07-2023

Document

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ingezetenen 269.05 KB PDF Document 26-07-2023

Document

Machtigingsformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 198.62 KB PDF Document 26-07-2023

Uw onderwerp niet kunnen vinden?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

+31 (0) 88 - 998 22 00

Bekijk meer contactmogelijkheden

Ik heb een VOG nodig (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5731

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.