Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (2024)

Omschrijving

De Axolotl is een grote (tot 30-35 cm) neotene salamander. Neotenie houdt in dat ze hun hele leven hun uitwendige kieuwen behouden, net als in het larve-stadium, maar dan wel geslachtsrijp worden. De basiskleur van de wilde dieren is donker grijs met talrijke donkere marmering. In gevangenschap zijn er al vele kleurmutaties ontstaan, mede doordat ze als proefdier in het laboratorium werden gebruikt, en door selectieve kweek.

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (1)
Het geslacht Ambystoma bestaat uit talrijke, soms zeer op elkaar lijken soorten, waar het vaker gebeurt dat er neotene dieren voorkomen. De meest verwante soort aan de axolotl is Ambystoma tigrinum (tijgersalamander), die zich ontwikkelt als een landbewoner.

Alle axolotls in gevangenschap zijn ook ontstaan uit kruisingen met de A. tigrinum. Axolotls zoals wij ze kennen hebben nog maar weinig gemeen met de ‘originele’ wilde axolotl, en kunnen daarom als gedomesticeerd beschouwd worden.

Er zijn van Ambystoma mexicanum geen ondersoorten beschreven.

Axolotls kunnen metamorfoseren tot een landsalamander door toevoeging van schildklier aan hun dieet. Zo kunnen ze zich ook voortplanten, maar hun nakomelingen zullen weer als een neotene salamander door het leven gaan. Overigens worden gemetamorfoseerde dieren niet erg oud.

Herkomst

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (2)

De Axolotl is inheems in een groot ondiep moerasachtig meer, het Xochimilco-meer in Mexico City, en de daaraan verwante kanaaltjes. Met name door verontreiniging, en het droogleggen van hun habitat is de axolotl met uitsterven bedreigd.

Habitat

Er is niet heel veel bekend over het natuurlijke habitat van de axolotl. De wateren van Xochimilco-meer heeft een modderige bodem en is erg rijk aan planten en dierlijk leven. Temperaturen komen zelden boven de 20°C, en kan makkelijk zakken tot 6-7°C in de winter.

Huisvesting

Axolotls zijn solitair levende dieren, die kleinere soortgenoten als voer beschouwen. Als je meerdere dieren in een aquarium wilt houden, is het belangrijk om dieren van dezelfde grootte bij elkaar te plaatsen. In een aquarium van een meter lang kun je maximaal 3 tot 4 volwassen dieren houden.

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (3)

Het gebeurt veel, dat axolotls kiezels en kleine keien verorberen. Dit kan tot verstopping leiden, waar ze vaak aan komen te overlijden. Houd hier dus rekening mee tijdens het inrichten met decoratiemateriaal. Als bodembedekker is het standaard grind niet verstandig. Vaak komt het er via de natuurlijke weg wel weer uit, maar grind is vaak scherp, wat tot inwendige beschadigingen kan leiden. Beter is het om deze dieren te houden op fijn zand, caviar-grind (dit is fijn, en rond) of een kale bodem. Zorg voor voldoende schuilmogelijkheden in de vorm van keien (die in ieder geval een stuk groter zijn dan de kop van de axolotl) of hout, wat geschikt is voor aquaria. Ook kunststof aquariumdecoratie is geschikt. Axolotls hebben nog wel eens de neiging om naar elkaar te happen, met als gevolg afgebeten poten of kieuwen. Gelukkig beschikken axo’s over het verbazingwekkende vermogen om missende of beschadigde lichaamsdelen te regenereren. Binnen enkele weken is een lichaamsdeel weer volledig aangegroeid. Zelfs delen van de hersenen en het hart kunnen weer terug groeien. Toch is het beter om dit te voorkomen, aangezien bacteriën en schimmels snel kunnen optreden via een wond.

Axolotls houden van schoon en zuurstofrijk water, wat niet te warm is. Temperaturen van 14-22°C prefereren ze het liefst. Het kwik mag niet voor langere tijd de 24-25°C overschrijden. Dit veroorzaakt stress en vermagering, met vaak schimmel en bacteriële infecties als gevolg.

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (4)

1) Deksel (in dit geval een glazen plaat met handvatten);
2) Thermometer
3) Inlaat filter (naar buitenfilter)
4) Uitlaat filter
5) Veel verstopplaatsen en (sterke) planten
6) Fijn zand en substraat
7) Piepschuimlaag en stevige ondersteuning

Voeding

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (5)Axolotls eten alles wat maar in hun bek past. Afwisseling is belangrijk. Op deze manier krijgen ze een grotere verscheidenheid aan voedingsstoffen binnen. Regenwormen kunnen als hoofdvoedsel worden gegeven. Maar ook diepvriesvoer (tubifex, rode muggenlarven etc.) wordt gegeten. Ook zijn er axo-houders die hun dieren voeren met niet-natuurlijk voedsel zoals (runder)hart, gehakt en (nest)muisjes. Dit is niet aan te raden omdat het maag-darmstelsel hier niet op berekend is, en het kan leiden tot spijsverteringsproblemen.

Ook vis (geen zeevis) en zoetwatergarnalen kunnen worden gevoerd.

Tegenwoordig zijn er ook zgn. axolotl-pallets op de markt. Dit is een volledig diervoeder speciaal toegespitst op de behoeftes van de axolotl. Indien dit ter afwisseling wordt gegeven kun je ook kiezen voor zalm- of steur pallets.

Voortplanting

Over de voortplanting in het wild is weinig bekend. Met een temperatuurverschil zijn dieren vaak al in stemming te brengen. Voorwaarde is wel dat de vrouwtjes al eieren dragen. Een afkoeling in de temperatuur stimuleert de dieren tot voortplanting. Het maakt niet zoveel uit welke temperaturen worden bereikt, als er maar voor de dieren een duidelijk waarneembare afkoeling is.Dit hoeft voor de verzorger nog niet eens waarneembaar te zijn, die dus voor een hele verrassing kan staan. Het is mogelijk dat de afkoeling in het natuurlijke habitat veroorzaakt word door hevige regenval, en dat dit word nagebootst bij dieren in gevangenschap.

Na het afzetten en opnemen van de spermatoforen begint het vrouwtje gewoonlijk na enkele dagen eieren te leggen (tot zo’n 250 stuks).De eieren worden in kleine trosjes aan planten en ander decoratiemateriaal vastgekleeft.

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (6)

Het legsel moet worden gescheiden van de ouderdieren, indien men larven op wil kweken. Afhankelijk van de temperatuur, komen de eieren binnen twee weken uit. De larven beginnen te eten, wanneer de dooierzak is opgeteerd. Dit is meestal na enkele dagen.

De larven zijn op te kweken met Artemia-naupliën of kleine watervlooien. Houd niet teveel larven in een bak, maar verdeel ze over meerdere bakken. Met name artemia gaat snel dood in zoet water, wat dus snel verontreinigt. Filteren kan wel maar met een erg langzame uitstroming, aangezien de larven geen beste zwemmers zijn, en niet van stromend water houden.

Wanneer de larven een lengte hebben bereikt van 20 mm, kan groter voer worden gegeven (watervlooien, tubifex, rode muggenlarven, enchytreeën). Bij een lengte van 40 mm kan ook regenwormpjes en diepvriesvoer worden gegeven.

Op de leeftijd van 12 maanden, zijn de dieren meestal al geslachtsrijp.

Varianten

Door de vele generaties inteelt, lijnteelt en genetische experimenten zijn er een aantal kleurvarianten ontstaan. Naast de wildkleur (donkergrijs gemarmerd) zijn er o.a. albino, goud albino, zwart, bont en koper. Doordat deze kleurvarianten door elkaar heen kunnen worden gekweekt, zullen er nog vele kleurslagen volgen.

Deze caresheet is geschreven door Joost van Wijk, naar een vrije vertaling van de caresheet van www.salamanderland.at. Vertaald met toestemming.

Ambystoma mexicanum – Axolotl | Website van de Salamandervereniging (2024)

FAQs

How many axolotls are left in 2024? ›

Axolotls (Ambystoma mexicanum) are a critically endangered species of salamander. The species has only one natural habitat remaining, a series of canals in Mexico City, and only 50 to 1,000 axolotls are estimated to be left living there.

How rare is it for an axolotl to turn into a salamander? ›

Axolotls never make this transition. Instead, they keep their frilly external gills and other juvenile features and stay living in the water for their entire lifecycle. This is called neoteny, or paedomorphism.

How many blue axolotls are left in the world? ›

Axolotls are Mexican Amphibians, falling under the salamander category, and they live in two lakes, including Lake Xochimilco and Lake Chalco in Mexico. The Axolotl is a species scientists are apprehensive about going extinct soon; they estimate that there are only about 50 to 1,000 left in the wild.

What is the rarest axolotl in real life in 2024? ›

Melanoid Axanthic Copper Axolotl

Melanoid axanthic copper axolotls, or MACs, are gorgeous axolotls! They are a beautiful lavender-hued brown whose gills can become a deep magenta when “fired up”. MACs are one of the rarest axolotls that can be selectively bred because they express three recessive traits simultaneously.

What is the rarest axolotl? ›

Mosaic axolotls are one of the rarest morphs and are highly sought after by enthusiasts and collectors. The mosaic pattern is a mix of two or more different colors or patterns, creating a patchwork appearance.

How long will axolotls live? ›

Axolotls typically live between 10 and 15 years in captivity, although some may live as long as 20 years with proper care. When axolotls are born, they're on their own. They don't get any help from their parents.

Can axolotls smile? ›

Though they keep their gills, adult axolotls also have functional lungs and can breathe through their skin. And as if being forever-babies didn't make them cute enough, their mouths are upturned in a permanent Mona Lisa smile. Those sweet little smiles can quickly turn into vacuum cleaners when it's time to eat.

How many hearts do axolotls have? ›

As with other amphibians, the axolotl has a three-chambered heart. Although it does develop lungs, the axolotl's most bizarre feature is the retention of its branch-like gills.

Do blue axolotls exist? ›

The blue axolotl is by far the rarest colour and has a 0.083% chance of spawning, either naturally or via the breeding of adults with other colours.

How to tell axolotl age? ›

Size is a good indicator for telling the age of young axolotls. Axolotls that are less than 4 weeks old (3 inches) should not be separated from the hatch as pets yet, but can still survive with proper care, see feeding guides below.

What do axolotls eat for kids? ›

Axolotls feast on a menu of mollusks, worms, insect larvae, crustaceans, and some fish. Check out where Mexican axolotls live.

Could axolotls go extinct? ›

The leading causes of Axolotl decline are human development, waste water disposal, and loss of habitat due to droughts. Despite their prevalence in the aquarium trade, these species are critically endangered in the wild.

How many axolotls were there in 2014? ›

It's hard to know exactly how many axolotls are left in the wild there. Zambrano guesses that during his last survey, in 2014, there were fewer than 1,000 in total, and perhaps fewer than 500.

How long will axolotls live for? ›

An axolotl can live on average for around 10-15 years, although it can depend greatly on any threats to its habitat. In some cases, their ability to regrow limbs can help them to live longer, as they're able to regenerate.

How many axolotls are there in total? ›

It is listed as critically endangered in the wild, with a decreasing population of around 50 to 1,000 adult individuals, by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) and is listed under Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 6000

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.